Teastas Eorpach na Gaeilge

Iarratas ar Scrúdú Cainte TEG in Oideas Gael, 2014

Dearbhaím go bhfuil an t-eolas ar fad sa rannóg Ceisteanna Coitianta léite agam agus glacaim lena bhfuil ann.

Firinscneach
Baininscneach

Faoi 18
18-25
26-45
46-64
Os cionn 65

Mac léinn
Ag obair
Éirithe as
Dífhostaithe
Fear an tí/bean an tí

(a) Cuir tic leis an leibhéal is airde teagaisc a bhí agat sa Ghaeilge sa chóras oideachais.

Ní dhearna mé Gaeilge ar scoil
Bunscoil
Meánscoil
3ú leibhéal

(b) Ó d’fhág tú an córas oideachais (scoil/ollscoil) cé mhéad bliain atá caite agat ag déanamh staidéir ar an Ghaeilge?

Níos lú ná bliain amháin
1-2 bliain
3-5 bliain
6-8 bliain
8+ bliain

Ar éirigh leat in aon cheann de scrúduithe TEG cheana féin? Cuir tic le haon scrúdú ar éirigh leat ann.

Níl pas gnóthaithe agam in aon scrúdú TEG.
A1 (Bonnleibhéal 1)
A2 (Bonnleibhéal 2)
B1 (Meánleibhéal 1)
B2 (Meánleibhéal 2)

(Cuir tic sa bhosca/sna boscaí cuí)

Le cabhrú liom dul chun cinn i mo phost
D’iarr m’fhostóirí orm an scrúdú a dhéanamh
Chun na critéir iontrála do chúrsa bunmhúinteoireachta a shásamh
Le cabhrú le hoideachas mo pháistí
Dúil sa teanga
Eile

Aon eolas ar leith faoi do shláinte nó éagumas foghlama ábhartha atá agat ar cheart a bheith ag lucht eagraithe an scrúdaithe, mar shampla, fadhb éisteachta, diabaetas, titeamas, disléicse nó eile. I gcásanna áirithe, iarrfar ort litir/teastas ó do dhochtúir a chur ar fáil. Moltar duit teagmháil a dhéanamh le hIonad na dTeangacha ag (00-353-1)7083737 / 7086417 le cibé riachtanas speisialta atá agat a phlé.

Leibhéal:Dáta: