Teastas Eorpach na Gaeilge

Foirm Iarratais do Scrúdú TEG Meánleibhéal 1 (B1) do na Coláistí Oideachais

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath // Roinn Froebel, Ollscoil Mhá Nuad // Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach // Institiúid Oideachais Marino

An Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunscolaíocht)


Dearbhaím go bhfuil an t-eolas ar fad ar an leathanach seo léite agam agus glacaim lena bhfuil ann.Fireann
Baineann

Faoi 18*
18-25
26-45
46-64
Os cionn 65

Ar éirigh leat in aon cheann de scrúduithe TEG cheana féin? Cuir tic le haon scrúdú ar éirigh leat ann.

Níl pas gnóthaithe agam in aon scrúdú TEG.
2018 B1 (Meánleibhéal 1)
2018 B2 (Meánleibhéal 2)
2018 C1 (Meánleibhéal 2)
2019 B1 (Meánleibhéal 1)
2019 B2 (Meánleibhéal 2)
2019 C1 (Meánleibhéal 2)

Aon eolas ar leith faoi do shláinte nó éagumas foghlama ábhartha atá agat ar cheart a bheith ag lucht eagraithe an scrúdaithe, mar shampla, fadhb éisteachta, diabaetas, titeamas, disléicse nó eile. I gcásanna áirithe, iarrfar ort litir/teastas ó do dhochtúir a chur ar fáil. Moltar duit teagmháil a dhéanamh le Lárionad na Gaeilge ag (00-353-1)7083737 / 7086417 le cibé riachtanas speisialta atá agat a phlé.
D’fhéadfadh Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad cuid de do shonraí pearsanta a úsáid, i bhformáid anaithnid, ar mhaithe le cúiseanna taighde agus staitistiúla.
Tá tuilleadh eolais faoi chosaint sonraí ar fáil ag www.maynoothuniversity.ie/data-protection.


Tugaim cead d'Oifig TEG torthaí na scrúduithe a chur ar aghaidh chuig Oifig an Chláraitheora san Institiúid chuí, más gá.

Tuigim nach mbeidh aisíocaíocht ar fáil má tharraingím siar ar údar ar bith.