Teastas Eorpach na Gaeilge

Foirm Iarratais do Scrúdú TEG: Meánleibhéal 1 (B1), don Bhaitsiléir san Oideachas Trí Mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino

22 Feabhra 2020

Dearbhaím go bhfuil an t-eolas ar fad ar an leathanach seo léite agam agus glacaim lena bhfuil ann.

[Sloinne agus Ainm(neacha) mar atá in úsáid agat don CAO]

Fireann
Baineann

Faoi 18*
18-25
26-45
46-64
Os cionn 65

Ar éirigh leat in aon cheann de na scrúduithe TEG thíosluaite? Cuir tic le haon scrúdú ar éirigh leat ann.

Níl pas gnóthaithe agam in aon cheann acu.
2018 B1 (Meánleibhéal 1)
2018 B2 (Meánleibhéal 2)
2018 C1 (Ardleibhéal 1)
2019 B1 (Meánleibhéal 1)
2019 B2 (Meánleibhéal 2)
2019 C1 (Ardleibhéal 1)

Aon eolas ar leith faoi do shláinte nó éagumas foghlama ábhartha atá agat ar cheart a bheith ag lucht eagraithe an scrúdaithe, mar shampla, fadhb éisteachta, diabaetas, titeamas, disléicse nó eile. I gcásanna áirithe, iarrfar ort litir/teastas ó do dhochtúir a chur ar fáil. Moltar duit teagmháil a dhéanamh le Lárionad na Gaeilge ag (00-353-1)7083737 / 7086417 le cibé riachtanas speisialta atá agat a phlé.
Tugaim cead d’oifig TEG an t-eolas atá curtha ar fáil agam ar an bhfoirm iarratais seo, agus mo chuid torthaí scrúdaithe nuair a eiseofar iad, a chur ar fáil d’Oifig an Chláraitheora, Institiúid Oideachais Marino de réir an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (An tAontas Eorpach) 2016/679. Tá an t-eolas sin ag teastáil ó Institiúid Oideachais Marino ar chúiseanna staitistiúla, cumarsáide agus oideachasúla. Cabhróidh an t-eolas sin le hInstitiúid Oideachais Marino líon na n-iarrthóirí do na scrúduithe TEG a aithint, cé hiad, céard as dóibh, na scoileanna a bhfuil siad ag freastal orthu agus cumarsáid a dhéanamh le hiarrthóirí ar chúiseanna oideachasúla a bhaineann le tacaíocht a thabhairt d’iarrthóirí TEG roimh na scrúduithe. Cé is moite d’eolas a bhaineann le líon na n-iarrthóirí do na scrúduithe TEG, ní roinnfear aon eolas eile le haon daoine seachtracha ná le haon eagraíochtaí seachtracha.


*NB I gcás na n-iarrthóirí atá faoi bhun 18 mbliana agus nach mbeidh ag tabhairt faoi scrúdú TEG ina scoil féin nó i gcás na n-iarrthóirí faoi 18 mbliana a bhfuil éagumas orthu i dtaca leis an scríobh, iarrtar orthu an fhoirm cheadaithe seo, sínithe ag tuismitheoir/caomhnóir, a sheoladh chuig teanga@mu.ie ar a mhoille seachtain tar éis spriocdháta cláraithe an scrúduithe.

D’fhéadfadh Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad cuid de do shonraí pearsanta a úsáid, i bhformáid anaithnid, ar mhaithe le cúiseanna taighde agus staitistiúla.
Tá tuilleadh eolais faoi chosaint sonraí ar fáil ag www.maynoothuniversity.ie/data-protection.