Teastas Eorpach na Gaeilge

Foirm Iarratais do Scrúdú TEG Meánleibhéal 1 (B1)

don Bhaitsiléir san Oideachas trí mheán na Gaeilge in Institiúid Oideachais Marino

26 Feabhra 2022


Cuireann an réiltín * réimsí éigeantacha in iúl.


Sonraí Pearsanta

Is gá an leagan atá ar do phas, do cheadúnas tiomána nó do chárta aitheantais náisiúnta a úsáid.


Sonraí Teagmhála

Tá gá leis an réamhuimhir thíre. Roghnaigh ón liosta nó scríobh sa spás in aice leis.

*

*

*

D'Eircode anseo.

*

Ainm agus Seoladh do Scoile Dara Leibhéal

*

*

*

Cúlra TEG

Cuir tic le haon scrúdú thíos ar éirigh leat ann.

   

An Scrúdú

Roghnaigh ionad don scrúdú. Mura bhfuil dóthain éilimh ar an ionad scrúdaithe a roghnaíonn tú, tabharfar an rogha duit an scrúdú a dhéanamh in ionad eile.

Cuir eolas ábhartha sa bhosca thíos.

m. sh. fadhb éisteachta, diabaetas, titeamas, disléicse nó eile. Is gá duit teagmháil a dhéanamh le Lárionad na Gaeilge ag teanga@mu.ie chomh luath agus is féidir nó seachtain tar éis an spriocdháta do d’iarratas ar a dhéanaí. Seans go mbeidh ort teastas/tuairisc dochtúra a chur ar fáil le cur ar ár gcumas na tacaíochtaí cuí a chur ar fáil.


Deimhnigh agus Seol

Dearbhaím go bhfuil an t-eolas ar fad ar an leathanach seo léite agam agus glacaim lena bhfuil ann. *

D’fhéadfadh Lárionad na Gaeilge, Ollscoil Mhá Nuad cuid de do shonraí pearsanta a úsáid, i bhformáid anaithnid, ar mhaithe le cúiseanna taighde agus staitistiúla.
Tá tuilleadh eolais faoi chosaint sonraí ar fáil ag www.maynoothuniversity.ie/data-protection.


Ceadaím d'Oifig TEG torthaí na scrúduithe a thabhairt go Oifig an Chláraitheora, Institiúid Oideachais Marino de réir an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (An tAontas Eorpach) 2016/679. Tá an t-eolas sin ag teastáil ó Institiúid Oideachais Marino ar chúiseanna staitistiúla, cumarsáide agus oideachasúla. Cabhróidh an t-eolas sin le hInstitiúid Oideachais Marino líon na n-iarrthóirí do scrúduithe TEG a aithint, cé hiad, céard as dóibh, na scoileanna a bhfuil siad ag freastal orthu agus cumarsáid a dhéanamh le hiarrthóirí ar chúiseanna oideachasúla a bhaineann le tacaíocht a thabhairt d’iarrthóirí TEG roimh na scrúduithe. Cé is moite d’eolas a bhaineann le líon na n-iarrthóirí do scrúduithe TEG, ní roinnfear aon eolas eile le haon daoine seachtracha ná le haon eagraíochtaí seachtracha.