Teastas Eorpach na Gaeilge

FOIRM IARRATAIS DO DHALTAÍ MEÁNSCOILE

Is do ghrúpaí i meánscoileanna amháin an t-iarratas seo agus ní do dhaltaí aonair.


Cuireann an réiltín * réimsí éigeantacha in iúl.


Sonraí Pearsanta

Is gá an leagan atá ar do phas a úsáid.


Sonraí Teagmhála

Teach, Sráid

*

Baile, Cathair

*

Cúlra Teanga

Sonraí Scrúdaithe

Mura bhfuil cód ag an mhúinteoir ba cheart dó/di dul i dteagmháil le teanga@mu.ie

Cuir cód TEG don scoil anseo

Cuir eolas ábhartha sa bhosca thíos.

Mar shampla, fadhb éisteachta, disléicse, diabaetas, titeamas, nó eile. Teastaíonn an t-eolas seo le go mbeimid in ann na socruithe cuí a dhéanamh le freastal ceart a dhéanamh ar do chuid riachtanas. Ní féidir a gheallúint go mbeifear in ann freastal ort mura bhfaightear an t-eolas cuí ón scoil in am trátha. Tá an fhreagracht ar an múinteoir ainmnithe agus ar an scoil an t-eolas seo a chur ar fáil d’Oifig TEG in am.


Deimhnigh agus Seol

Tugaim cead do Lárionad na Gaeilge mo chuid torthaí a thabhairt don scoil.

D’fhéadfadh Lárionad na Gaeilge Ollscoil Mhá Nuad cuid de do shonraí pearsanta a úsáid (nó a chur ar fáil do pháirtithe eile) ar mhaithe le taighde. Gealltar duit nach mbeidh d’ainm luaite riamh san eolas seo agus nach mbeidh aon iarrthóir scrúdaithe inaitheanta sna sonraí comhiomlána. Tá tuilleadh eolais faoi chosaint sonraí ar fáil anseo.